Grafički papir | HAHNEMÜHLE 300g/m² | 78 x 106 cm

4. Januara 2023.